-

กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติในหน้าที่งานประชาสัมพันธ์  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  งานนิติการ และงานจัดทำงบประมาณ

 • งานประชาสัมพันธ์  หน้าที่เกี่ยวกับ
 1. งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล
 2. งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล
 3. งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
 4. งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน หรือปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ
 5. งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
 6. งานสารนิเทศ
 7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 •  งานนิติการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 1. งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 2. งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
 3. งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
 4. งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ
 5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 1. งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ
 2. งานจัดเตรียมเอกสารทีใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 3. งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก
 4. งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ - รายจ่ายของเทศบาลในอนาคต
 5. งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจำปี
 6. งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 7. งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน
 8. งานศึกษาวิเคราะห์และวิจัยปัญหาทั้งในด้านการปกครอง การบริหารและการปฏิบัติงานของเทศบาล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 9. งานกำหนดนโยบาย และรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในเทศบาล
 10. งานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพิเศษและตามนโยบายของทางราชการ
 11. งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงาน ต่างๆทราบและดำเนินการ
 12. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 • งานจัดทำงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 1. งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ
 2. งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
 3. งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเทศบาล และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี)
 4. งานศึกษาหาหลักฐานรายได้ใหม่ๆ ของเทศบาล
 5. งานอื่นที่เกี่ี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย