นางกนกพร คงมงคล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวปวลีย์รัตน์ จันทรศักดากุล
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวชวัลรัตน์  ปานทอง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพรพิมล  ศรีราช  
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวจุไรรัตน์ ประดิษฐ์ธนโชติ
นักทรัพยากรบุคคล
นายสุทธิจักร ใจสมุทร
นักจัดการทะเบียนและบัตร
จ.อ.สรพงษ์  เกตุปั้น
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายจำลอง  จันกลิ่น
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวณัฐสุรีย์  เอี่ยมละออ
นักการ
นายสมควร  แก้วโรจน์  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
นายณรงค์  ศรีหงษ์  
พนักงานขับรถยนต์
นายวิชาญ  ศิริพัลลภ 
พนักงานขับรถยนต์
นายเจษฎ์  ฉิมบ้านไร่  
พนักงานขับรถยนต์
นายประพนธ์  เศรษฐสิโรตม์
พนักงานดับเพลิง
นายศิริศักดิ์  ทิพย์กาญจนเรขา  
พนักงานดับเพลิง
นายประยูร  สังข์พันธ์  
พนักงานดับเพลิง
นายกิตติศักดิ์  กลิ่นหอม  
พนักงานดับเพลิง
นายสมพงษ์  นิลกล่อม  
พนักงานดับเพลิง
นายธีรพงษ์  โคตรธิสาร
คนงานทั่วไป
น.ส.เขมรัศมิ์  เอกสิทธิ์ยศภัทร
คนงานทั่วไป