นายอนันต์ ทองเขียว
ประธานกรรมการชุมชนสายสัมพันธ
นายสมนึก เหมสมิติ 
ประธานกรรมการชุมชนรักบ้านเกิด
นายเอกสิทธิ์ ปลื้ม
ประธานกรรมการชุมชนหน้าวัดบางบ่อ
นายณรุเดช กรัดศิร
ประธานกรรมการชุมชนบางบ่อพัฒนา
นายทองสุก มั่งม
ประธานกรรมการชุมชนร่มเย็น
นายอธิคม สังข์ประสิทธ
ประธานกรรมการชุมชนกิตตินคร
นายสุระชัย พิพัฒน์รังสรรค์ 
ประธานกรรมการชุมชนตลาดบางบ่อร่วมใจ
นายบุญช่วย ฉิมบ้านไร่
ประธานกรรมการชุมชนร่วมใจพัฒนา
นายสุรชัย สุวศิน 
ประธานกรรมการชุมชนรักบางบ่อ
นายภูหะพัฒน์   มั่งมี 
ประธานกรรมการชุมชนบ้านทรงไทย