นางสาวมณีรัตน์ พิมพ์เชื้อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
0-2317-2316-18 ต่อ 306
bangbo@bangbo.go.th