นางสาวพรณรัตน์ อัครชัยเมธากรณ์  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
           นางกนกพร  วุฒิศรุต             
 พยาบาล
นายแดนไทย  เศรษฐสิโรตม์
คนงาน
นางคนึงนิจ  นะบุญลือ
คนงาน
นางสาวชัชฎา  อยู่เวชวัฒนา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายสมใจ  พลอยทับทิม  
พนักงานขับรถยนต์
นายพรชัย  สิบศิริ  
พนักงานขับรถยนต์
นายประสิทธิชัย  อุ่ยศรีธนาภิรมย์  
คนงานประจำรถขยะ
นายจีรศักดิ์  เศรษฐสิโรตม์  
คนงานประจำรถขยะ
นายณรงศักดิ์  เศรษฐสิโรตม์  
คนงานประจำรถขยะ
นางสาวจิดาภา ไชยศรี
คนงานทั่วไป
นางสมทรง  บุญแจ้ง
คนงานทั่วไป
นางสุกัญญา  สิบศิริ
คนงานทั่วไป
นางวรรณา  ชาญสมร
คนงานทั่วไป
นางมาลี  อุ่ยศรีธนาภิรมย์    
คนงานทั่วไป
นางแคทริยา  ธนากุลณัฐ  
คนงานทั่วไป
น.ส.ชยณัฐ  พิลาปุรณะ
คนงานทั่วไป
นายสังวาลย์  จอมหงษ์
คนงานทั่วไป
นางพรทิพย์  จุลลวาทีเลิศ
พนักงานวิทยุ