ว่าที่ ร.ต.จักร์กรี สาลี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวจิราพร ทองทะมน
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวรชยา  วงศ์ญาติ
นักพัฒนาชุมชน
นายไพฑูรย์  สารทอง
พนักงานขับรถยนต์