นางอภิณห์พร  เรืองกิจเมธากรณ์
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวสุภาพร  ทรงประกอบ
นักจัดการงานทั่วไป
นายบันเทิง เศรษฐสิโรตม์
นายช่างโยธา
นายทวีพงษ์  บัณฑูกุล
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายกฤติพงษ์  หงษ์ขจร  
ผู้ช่วยช่างเครื่องยนต์
นายรุ่งโรจน์  เศรษฐสิโรตม์  
ผู้ช่วยช่างเครื่องยนต์
นายพงศ์เทพ  มณีพันธ์  
พนักงานขับรถยนต์
นายขวัญ  นิลกล่อม
พนักงานขับรถยนต์
นางลำเพย  ผสมผล
คนงานทั่วไป
นายภควัตร  พุกะนัดด์
คนงานทั่วไป
นายศิวพรรณ  เศรษฐสิโรตม์
คนสวน
นายปริญญา เมฆงาม 
เจ้าพนักงานธุรการ
นายเสน่ห์  ปาลวัฒน์
พนักงานเทศกิจ