นางสาวครวญคำนึง  รุดดิษฐ์
ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรีตำบลบางบ่อ