ว่าที่ ร.ต.จักร์กรี  สาลี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
.