นายบุญช่วย ฉิมบ้านไร่
ประธานกรรมการชุมชนร่วมใจพัฒนา