นายอนุวัตร์  ศิริสวัสดิ์
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
           
นางสาวโสภิลดา  เวียงคำ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวรุ่งรัตน์ วิเวก
เจ้าหน้าที่ทะเบียนและทรัพย์สิน
นางสาวปานริศา  คณาจันทร์
ลูกมือช่างแผนที่ภาษีฯ
           
นางรุจิรา  แพทย์คุณ  
ลูกมือช่างแผนที่ภาษีฯ
นางสาววราภรณ์  ตาดต่าย
นักการ
นางสาวนรีภัสร์  ฉิมบ้านไร่
เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล
           
นางสาววาสุณีย์  นาคดำ  
ลูกมือช่างแผนที่ภาษีฯ
นายจามร  วิเวก  
นักการ