นางกนกพร คงมงคล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
           
นางสาวปวลีย์รัตน์ จันทรศักดากุล
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวชวัลรัตน์  ปานทอง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพรพิมล  ศรีราช  
นักทรัพยากรบุคคล
           
นางสาวจุไรรัตน์ ประดิษฐ์ธนโชติ
นักทรัพยากรบุคคล
นายสุทธิจักร ใจสมุทร
นักจัดการทะเบียนและบัตร
จ.อ.สรพงษ์  เกตุปั้น
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
           
นางสาวณัฐสุรีย์  เอี่ยมละออ
นักการ
นายสมควร  แก้วโรจน์  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
นายจำลอง  จันกลิ่น
พนักงานขับรถยนต์
           
น.ส.เขมรัศมิ์  เอกสิทธิ์ยศภัทร
คนงานทั่วไป
นายวิชาญ  ศิริพัลลภ 
พนักงานขับรถยนต์
นายณรงค์  ศรีหงษ์  
พนักงานขับรถยนต์
           
นายสมพงษ์  นิลกล่อม  
พนักงานดับเพลิง
นายศิริศักดิ์  ทิพย์กาญจนเรขา  
พนักงานดับเพลิง
นายประพนธ์  เศรษฐสิโรตม์
พนักงานดับเพลิง
           
นายธีรพงษ์  โคตรธิสาร
คนงานทั่วไป
นายประยูร  สังข์พันธ์  
พนักงานดับเพลิง
นายกิตติศักดิ์  กลิ่นหอม  
พนักงานดับเพลิง
           
นายเจษฎ์  ฉิมบ้านไร่  
พนักงานขับรถยนต์