นายอนุวัตร์  ศิริสวัสดิ์
ปลัดเทศบาล
           
นายสมพล  กุลติยะรัตนะ
รองปลัดเทศบาล
นายนภสินธุ์  ทองอ่วมใหญ่
รองปลัดเทศบาล
           
นางกนกพร  คงมงคล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายอนุวัตร์  ศิริสวัสดิ์
ปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางอภิณห์พร  เรืองกิจเมธากรณ์
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
           
นางสาวพรณรัตน์  อัครชัยเมธากรณ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
นางสาวธัญญรัศม์  สกุลวรานันท์
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
ว่าที่ ร.ต.จักร์กรี  สาลี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา