นายพจนารถ  จันทร์สุขสวัสดิ์
ประธานสภาเทศบาล
           
นายถวัลศักดิ์  ชุ่มศรี
รองประธานสภาเทศบาล
นายทรงวุฒิ  แพทย์คุณ
เลขานุการสภาเทศบาล
           
นายพุ่ม  นิลกล่อม
สมาชิกสภาเทศบาล
นางพรพจน์  จูอำไพ
สมาชิกสภาเทศบาล
นางสาววันดี    เชยนาค
สมาชิกสภาเทศบาล
           
นายบริพัตร  พิลาปุรณะ
สมาชิกสภาเทศบาล
นางสาวสมพิศ  กาญจนสุข
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสหะ  พรหมโมเมศ
สมาชิกสภาเทศบาล
           
นายสมนึก  ใจชื้น
สมาชิกสภาเทศบาล
นายประชา  อยู่เวชวัฒนา
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเริงศักดิ์  แย้มขจร
สมาชิกสภาเทศบาล