นายวิรุฬห์    ศุภพิพัฒน์
นายก เทศมนตรีตำบลบางบ่อ
           
นายพรชัย  จินดาศักดิ์ชัย
รองนายก เทศมนตรีตำบลบางบ่อ
นายคงศักดิ์  กิมยงค์
รองนายก  เทศมนตรีตำบลบางบ่อ
           
นางสาวครวญคำนึง  รุดดิษฐ์
ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรีตำบลบางบ่อ
นายมงคลัตถ์  พุกะนัดด์
เลขานุการนายก
เทศมนตรีตำบลบางบ่อ