นางสาวธัญรัศม์ สกุลวรานันท์
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
นางสาวมณีรัตน์ พิมพ์เชื้อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน