นางสาวพรณรัตน์ อัครชัยเมธากรณ์  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
           
           นางกนกพร  วุฒิศรุต             
 พยาบาล
นางพรทิพย์  จุลลวาทีเลิศ
พนักงานวิทยุ
นางสาวชัชฎา  อยู่เวชวัฒนา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
           
นางสาวจิดาภา ไชยศรี
คนงานทั่วไป
น.ส.ชยณัฐ  พิลาปุรณะ
คนงานทั่วไป
นายแดนไทย  เศรษฐสิโรตม์
คนงาน
           
นายประสิทธิชัย  อุ่ยศรีธนาภิรมย์  
คนงานประจำรถขยะ
นางคนึงนิจ  นะบุญลือ
คนงาน
นายสมใจ  พลอยทับทิม  
พนักงานขับรถยนต์
           
นางวรรณา  ชาญสมร
คนงานทั่วไป
นางสมทรง  บุญแจ้ง
คนงานทั่วไป
นางสุกัญญา  สิบศิริ
คนงานทั่วไป
           
นายณรงศักดิ์  เศรษฐสิโรตม์  
คนงานประจำรถขยะ
นางมาลี  อุ่ยศรีธนาภิรมย์    
คนงานทั่วไป
นางแคทริยา  ธนากุลณัฐ  
คนงานทั่วไป
           
นายจีรศักดิ์  เศรษฐสิโรตม์  
คนงานประจำรถขยะ
นายสังวาลย์  จอมหงษ์
คนงานทั่วไป
นายพรชัย  สิบศิริ  
พนักงานขับรถยนต์