นางอภิณห์พร  เรืองกิจเมธากรณ์
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
           
นางสาวสุภาพร  ทรงประกอบ
นักจัดการงานทั่วไป
นายบันเทิง เศรษฐสิโรตม์
นายช่างโยธา
นายปริญญา เมฆงาม 
เจ้าพนักงานธุรการ
           
นายทวีพงษ์  บัณฑูกุล
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายรุ่งโรจน์  เศรษฐสิโรตม์  
ผู้ช่วยช่างเครื่องยนต์
นายกฤติพงษ์  หงษ์ขจร  
ผู้ช่วยช่างเครื่องยนต์
           
นายพงศ์เทพ  มณีพันธ์  
พนักงานขับรถยนต์
นายขวัญ  นิลกล่อม
พนักงานขับรถยนต์
นายภควัตร  พุกะนัดด์
คนงานทั่วไป
           
นายเสน่ห์  ปาลวัฒน์
พนักงานเทศกิจ
นายศิวพรรณ  เศรษฐสิโรตม์
คนสวน
นางลำเพย  ผสมผล
คนงานทั่วไป