ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบางบ่อ
28/04/2560
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
21/04/2560
การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารศูนย์บาท
23/03/2560
โครงการฝึกอบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน (ว่ายน้ำ) แก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2560
15/03/2560
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของเทศบาลตำบลบางบ่อ
01/03/2560
ขอเชิญยื่นแบบแสดงภาษี เพื่อชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2560
04/01/2560
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 (เพิ่มเติม)
25/11/2559
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
25/11/2559
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
25/11/2559
ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ..2559-2561
31/10/2559