๔๘. การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น
1048.pdf