สภาพทั่วไป

เทศบาลตำบลบางบ่อ มีพื้นที่ประมาณ ๒.๕ ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันมีสำนักงานตั้งอยู่อาคาร ใหม่ (สถานีดับเพลิงเทศบาล) หมู่ที่ ๒ ถนนสายสามแยก - วัดบางบ่อ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ

ทิศเหนือ ติดต่อกับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ  

ทิศใต้  ติดต่อกับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง  

ทิศตะวันออก ติดต่อกับคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต  

ทิศตะวันตก ติดต่อกับคลองสำโรง  

ลักษณะภูมิประเทศ  

มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มติดคลองสำโรง คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ มีถนนรัตนราช ถนนปานวิถี และคลองสำโรงเป็นเส้นทางคมนาคม

สภาพภูมิอากาศ

สภาพอากาศค่อนข้างร้อน อุณหภูมิประมาณ ๓๙-๔๐ องศาเซลเซียสในฤดูร้อน และค่อนข้างอุ่น ในฤดูหนาว อุณหภูมิสูงสุด ๒๕ องศาเซลเซียส ต่ำสุด ๑๒-๑๕ องศาเซลเซียส 

ด้านการเมืองการปกครอง

เขตการปกครอง

เทศบาลตำบลบางบ่อ  มีเนื้อที่ประมาณ  ๑,๕๖๐ ไร่  หรือประมาณ  ๒.๕  ตารางกิโลเมตร  ซึ่งประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน ๓ หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ที่ ๑-๓ ได้จัดตั้งเป็นชุมชนจำนวน ๑๐ ชุมชน  ซึ่งอยู่ในเขต รับผิดชอบของเทศบาลต าบลบางบ่อ  ทั้งนี้  ได้มีการยกฐานะการปกค รองจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ .ศ. ๒๕๔๒  บัญญัติให้เปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทุกแห่งขึ้นเป็นเทศบาล  ตั้งแต่วันที่  ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๒  (ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับ ๑๐ เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๙ ก ลงวันที่ ๒๔   กุมภาพันธ์  ๒๕๔๒) สุขาภิบาล บางบ่อ  จึง เปลี่ยนฐานะเป็นเ ทศบาลต าบลบางบ่อ  จัดอยู่ในเทศบาลชั้น ๖  ต่อมาได้มีประกาศส านักงาน ก .ท.  ลงวันที่  ๖  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๓  เลื่อนระดับเทศบาลต าบลบางบ่อให้อยู่ในเทศบาลชั้น ๕  เมื่อวันที่  ๒๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๓  ซึ่งชุมชนในเขตเทศบาลต าบลบางบ่อมีดังนี้ 

๑. ชุมชนหน้าวัดบางบ่อ

๒. ชุมชนสายสัมพันธ์

๓. ชุมชนรักบ้านเกิด

๔. ชุมชนบ้านทรงไทย

๕. ชุมชนร่มเย็น

๖. ชุมชนบางบ่อพัฒนา

๗. ชุมชนตลาดบางบ่อร่วมใจ

๘. ชุมชนรักบางบ่อ

๙. ชุมชนร่วมใจพัฒนา

๑๐. ชุมชนกิตตินคร 

ประชากร

เทศบาลตำบลบางบ่อ มีพื้นที่รวม  ๒.๕ ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากรตามฐานทะเบียนบ้าน ณ เดือน กันยายน  ๒๕๕๙   จำนวนทั้งสิ้น   ๖,๕๓๗ คน  ประกอบด้วย  ชาย ๓,๑๖๒  คน  หญิง ๓,๓๗๕ คน  จำนวนหลังคา เรือนทั้งหมด  ๒,๐๘๐ หลังคาเรือน  ความหนาแน่นของประชากร ๒,๖๑๔  คนต่อตารางกิโลเมตร  จำนวนผู้มีสิทธิ์ เลือกตั้งทั้งสิ้น  ๕,๐๕๕ คน    แยกเป็นชาย  ๒,๔๐๓   คน    หญิง   ๒,๖๕๒   คน 

พ.ศ. จำนวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลบางบ่อ
ชาย หญิง รวม
๒๕๕๓ ๓,๑๖๐  ๓,๒๑๖  ๖,๓๗๖ 
๒๕๕๔ ๓,๓๐๖  ๓,๓๒๓  ๖,๖๒๙ 
๒๕๕๕ ๓,๒๕๐  ๓,๒๗๒  ๖,๕๒๒ 
๒๕๕๖ ๓,๒๗๓  ๓,๔๑๐  ๖,๖๘๓ 
๒๕๕๗ ๓,๒๕๙  ๓,๔๐๖  ๖,๖๖๕ 
๒๕๕๘ ๓,๒๐๕  ๓,๓๙๙  ๖,๖๐๕ 
๒๕๕๙ ๓,๑๖๒  ๓,๓๗๕  ๖,๕๓๗ 

  ที่มา  :  ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์อำเภอบางบ่อ ณ เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙

จากการวิเคราะห์โครงสร้างประชากร ในปี  ๒๕๕๙  จำแนกตามกลุ่มอายุตามกลุ่มประชากร พบว่า เทศบาลต าบล บางบ่อ มีโครงสร้างประชากร ที่ส าคัญดังนี้ 

รายการ ชาย (คน)  หญิง(คน) รวม ร้อยละของ ประชากรตามกลุ่ม
 เด็ก (ทารก-๖ ปี) ๒๕๐  ๒๖๔  ๕๑๔  ๗.๘๖ 
 เด็กโต (๗-๑๒ ปี)  ๒๕๒  ๒๒๗  ๔๗๙  ๗.๓๓ 
 วัยรุ่น (๑๓-๑๗ ปี  ๒๒๔  ๒๒๔  ๔๔๘  ๖.๘๕ 
 ผู้ใหญ่ (๑๘-๖๐ ปี)  ๒,๐๗๔  ๒,๑๗๖  ๔,๒๕๙  ๖๕.๑๕ 
 คนชรา (๖๐ ปีขึ้นไป)  ๓๖๑  ๔๗๕  ๘๓๖  ๑๒.๗๙ 
 มากกว่า ๑๐๐ ปี  ๑  ๐  ๑  ๐.๐๒ 
รวม ๓๑๖๒  ๓๓๗๕  ๖๕๓๗  ๑๐๐ 

  ที่มา  :  ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์อำเภอบางบ่อ ณ เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สภาพทางสังคม

การศึกษา

สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล 

สถานศึกษา จ้านวนนักเรียน จ้านวนห้องเรียน จ้านวนครู
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่เทศบาล       
๑.โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภ พิพัฒน์รังสรรค์)       
อนุบาล  ๒๗๙ ๘  ๘ 
ประถมศึกษา  ๑,๔๐๓ ๒๙  ๖๐ 
๒.โรงเรียนวัดบางบ่อ      
อนุบาล   ๕๘ ๒  ๒ 
ประถมศึกษา  ๔๗๕ ๑๓  ๒๑ 
๓.โรงเรียนเอกชน ในพื้นที่เทศบาล       
อนุบาล   ๓๒๐ ๙  ๙ 
ประถมศึกษา  ๔๖๓ ๑๗  ๑๗ 

สาธารณสุข

สถานพยาบาล  

-  ศูนย์บริการสารณสุข จำนวน   ๑   แห่ง  

-  สถานพยาบาลคลินิก จำนวน  ๕ แห่ง  

-  ร้านขายยา  จำนวน  ๘ แห่ง

-  อสม.    จำนวน  ๓๘ คน

-  ไม่มีโรงพยาบาลในพื้นที่ แต่มีโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงได้แก่ โรงพยาบาล ๒๐๐ เตียง 

อาชญากรรม

เทศบาลตำบลบางบ่ออยู่ในจังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดปริมณฑลมีพื้นที่ติดกับกรุงเทพมหานคร พื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อยู่อาศัย มีความต้องการใช้แรงงานสูง เนื่องจากพื้นที่ข้างเคียงมีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทห้างร้าน เป็นจำนวนมาก ท าให้มีประชากรเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมากทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวมทั้งพื้นที่อยู่ใกล้สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นเส้นทางผ่านเข้า- ออกของชาวต่างชาติหรือแรงงานต่างชาติ ซึ่งปัญหาจากนักท่องเที่ยว ต่างชาติและแรงงานต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวและท างานในพื้นที่ ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สาธารณสุขและปัญหาด้านอาชญากรรมข้ามชาติ โดยจะเข้ามาด าเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมาย เช่น การลักลอบค้ายาเสพติด ค้าอาวุธ ค้ามนุษย์ โจรกรรมรถยนต์ การฟอกเงิน การฉ้อโกงข้ามชาติ แก๊งลักทรัพย์ตามหมู่บ้าน 

ยาเสพติด

เทศบาลตำบลบางบ่อ มีประชากรและประชากรแฝงจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะจากแรงงานที่อพยพย้ายถิ่น เข้ามาท างานและพักอาศัยในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดปัญหาการแพร่ระบาด ของยาเสพติดและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

การสังคมสงเคราะห์

เทศบาลตำบลบางบ่อ ได้จัดให้มีการช่วยเหลือกับผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยเพื่อเป็นการสงเคราะห์และ บรรเทาความเดือดร้อน เช่น การสงเคราะห์ต่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การจ้างเด็กนักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดเทอม ตลอดจนสงเคราะห์กับผู้ประสบภัย เช่น อัคคีภัย วาตภัย และอุทกภัย เป็นต้น

ระบบบริการพื้นฐาน

การคมนาคมขนส่ง

การคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบางบ่อ อาศัยทางบกหรือถนนเป็นหลัก มีถ นนสายสำคัญ ดังนี้

- ถนนรัตนราช ระยะทาง ๐.๕๘๐ กิโลเมตร เป็นถนน คสล. เชื่อมกับถนนบางนา-ตราด

- ถนนปานวิถี ระยะทาง ๐.๒๓๐ กิโลเมตร เป็นถนน ราดยาง เชื่อมกับถนนเทพารักษ์ไปยัง ตำบลคลองด่านและอำเภอบางพลี

- ถนนสายวัดบางบ่อ ระยะทาง ๑.๙๐๐ กิโลเมตร เป็นถนน คสล. สามารถไปสู่ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ ๓๒

การไฟฟ้า  

จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าครบทุกหลังคาเรือน คือ ๒,๐๔๐ ครัวเรือน โดยใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้านคร หลวง 

การประปา  

จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาในเขตเทศบาล มีจำนวน ๒,๐๔๐ ครัวเรือน โดยใช้น้ำของการประปา นครหลวง

โทรศัทพ์  

จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่มีใช้เกือบครบทุกหลังคาเรือน ประมาณ ๒,๐๔๐ หลังคาเรือน จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ของเทศบาล มีจำนวน ๒๐ เลขหมาย    

ไปรษณีย์หรือการสื่อสาร  

ที่ทำการไปรษณีย์ในเขตไม่มี แต่อยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง   ระบบเสียงตามสายในเขตเทศบาล กระจายเสียงได้ครอบคลุม ประมาณร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่เทศบาล   หน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่ มีสถานีตำรวจภูธรอำเภอบางบ่อ ศูนย์ ป้องกันและระงับอัคคีภัย เทศบาลตำบลบางบ่อ

ระบบเศรษฐกิจ

การเกษตร

เทศบาลตำบลบางบ่อ มีพื้นที่ในการท าการเกษตรเล็กน้อย) เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชุมชนเมือง เป็นที่อยู่ อาศัย และอาคารพาณิชย์

การประมง

เทศบาลต าบลบางบ่อมีพื้นที่ส่วนน้อยในการท าประมงน้ำจืด เกษตรกรมักขุดบ่อเลี้ยงปลา รวมทั้งกุ้งขาว เลี้ยง รวมกันในบ่อเดียวกัน

การปศุสัตว์

การเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบางบ่อมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากสภาพแวดล้อมทั่วไปเริ่มไม่มี ความเหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่จะเป็นการเลี้ยงสัตว์เล็ก เช่น ไก่ เป็ด ห่าน

การท่องเที่ยว

เทศบาลตำบลบางบ่อไม่มีแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่

อุตสาหกรรม

ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบางบ่อปัจจุบันผังเมืองไม่ได้กำหนดให้เป็นก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม แต่ ยังคงมีโรงงานอุตสาหกรรมที่สร้างอยู่เดิมบางส่วน ซึ่งหน่วยงานได้กำกับดูแลให้โรงงานอุตสาหกรรมดำเนินการผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ

ปัจจุบันมีกลุ่มอาชีพที่เทศบาลตำบลบางบ่อได้สนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มกู้ยืมสถาบันการเงินไปดำเนินการ โดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ เป็นการส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพสามารถดำเนินกิจกรรมและต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ขยายไปสู่ อุตสาหกรรมในครัวเรือน เป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพอีกทางหนึ่ง ๖.๗ แรงงาน ปัจจุบันพื้นที่ของเทศบาลตำบลบางบ่อได้รองรับกับแรงงานในภาคอุตสาหกรรม โดยเป็นที่พักอาศัย คือมีบ้าน เช่า ห้องเช่า อาคารชุดที่แรงงานในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ใกล้เคียง คือ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกล และนิคม อุตสาหกรรมบางพลี ซึ่งแรงงานเหล่านี้ถือเป็นประชากรแฝงที่มาอาศัยในพื้นที่ของตำบลบางบ่อ

เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)  

ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

ที่ ชุมชน เนื้อที่ (ไร่)  จำนวนครัวเรือน  จำนวนประชากร 
ชุมชนหน้าวัดบางบ่อ ๖๓.๐  ๖๑  ๒๒๕ 
ชุมชนสายสัมพันธ์ ๕๗.๐  ๖๙  ๓๕๓ 
ชุมชนรักบ้านเกิด ๙๒.๔  ๑๑๕  ๓๗๘ 
ชุมชนบ้านทรงไทย ๘.๕  ๕๗  ๓๓๔ 
ชุมชนร่มเย็น ๒๒๐  ๒๒๐  ๖๒๓ 
ชุมชนบางบ่อพัฒนา ๒๘๐.๐  ๓๖๕  ๑,๐๘๐ 
ชุมชนกิตตินคร ๔๒.๐  ๑๑๖  ๕๓๑ 
ชุมชนตลาดบางบ่อร่วมใจ ๑๙๑.๐  ๓๓๑  ๘๕๓ 
ชุมชนรักบางบ่อ ๓๑๕.๐  ๕๖๑  ๑,๗๓๕ 
๑๐ ชุมชนร่วมใจพัฒนา  ๒๙๓.๖  ๑๖๒  ๕๕๓ 

ข้อมูลด้านการเกษตร

ประเภทของการท า การเกษตร จำนวน (ไร่)  จำนวน(ครัวเรือน)   
เลี้ยงปลา,กุ้ง  ๓๐  
รวม ๓๐  

 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 

เทศบาลตำบลบางบ่อ  มีคลอง ๒  แห่ง  และสามารถใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรมและการ คมนาคมได้  มีดังนี้ 

๑. คลองสำโรง ยาว ๓ กิโลเมตร กว้าง ๘๐-๑๐๐ เมตร ลึก ๕ เมตร ปริมาตรน้ำ ๒๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์ เมตรประชาชนใช้สัญจรไป - มา ตลอดจนใช้อุปโภคบริโภค

๒. คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ยาว ๕๐๐ เมตร กว้าง ๑๒๐ เมตร ลึก ๕ เมตร ปริมาตรน้ำ ๓๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ใช้สัญจรไป - มา ตลอดจนใช้อุปโภคบริโภค

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

การนับถือศาสนา  

ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๐ นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์

ประเพณีและงานประจำ  

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีที่ถือเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น คือประเพณีทำบุญตักบาตรวัน ส าคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ประเพณีวันสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ตาม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ได้ยึดถือกันมา และยังมีประเพณีและวัฒนธรรมตามเทศกาล เช่น ทอดกฐิน ผ้าป่า แข่งเรือ งานมนัสการหลวงพ่อปาน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  

จากวิถีชีวิตดั้งเดิมของประชาชนประกอบอาชีพเลี้ยงปลา ภูมิปัญญาท้องถิ่นจะเป็นการแปรรูปอาหาร เช่น ปลา สลิด ภาษาถิ่นที่ใช้ในการสื่อสารใช้ภาษากลาง 

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

 สินค้าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของตำบลบางบ่อคือ ปลาสลิด ซึ่งจะมีรสชาติดี หอม เนื้ออร่อย สามารถน้ำไป แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่น เช่น น้ำพริกปลาสลิดสูตรต่างๆ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

น้ำ

ส่วนใหญ่สภาพพื้นที่ของตำบลบางบ่อจะเป็นลำคลองมีจำนวนหลายสายซึ่งแ ต่เดิมใช้เป็นเส้นทางการสัญจรไป ของประชาชน

คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นลำคลอง ซึ่งปัจจุบันได้เกิดการเน่าเสียเพราะการปล่อยน้ำเสียจาก บ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมและมีผักตบชวาขึ้นเป็นจำนวนมาก

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

เทศบาลมีสถานีตำรวจประจำอำเภอ  จำนวน  ๑  แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑  และมีการอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและมีการจัดเวรยามท้องถิ่นตลอด ๒๔ ชั่วโมงตลอดจนได้มีการอบรมการป้องกันอัคคีภัยเป็น ประจำ  

เทศบาลตำบลบางบ่อ มีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขึ้นตรงกับสำนักปลัด ดูแลรับผิดชอบด้าน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาล และในเขตใกล้เคียงมีวัสดุอุปกรณ์ในการให้ความ ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย  ดังนี้

ชนิด จ้านวน ความจุ(ลบ.ม.) จัดซื้อเมื่อ (พ.ศ.)  ราคา(บาท)
รถยนต์บรรทุกน้ำ  ๖,๐๐๐ ๒๕๒๕ ๙๙๘,๐๐๐
รถยนต์บรรทุกน้ำ  ๖,๐๐๐ ๒๕๓๖ ๘๕๐,๐๐๐
รถยนต์บรรทุกน้ำ  ๑๒,๐๐๐ ๒๕๔๐ ๑,๒๙๗,๙๘๓

นอกจากนี้ยังมีเรือยนต์ดับเพลิง  จำนวน ๒ ลำ เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน ๒ เครื่อง มี พนักงานดับเพลิง จำนวน ๑๑ คน มีอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๔๐ คน มีการฝึกซ้อมบรรเทา สาธารณภัย ในปีที่ผ่านมา จำนวน ๑๒ ครั้ง