กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลบางบ่อ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๗๓ ตอนที่ ๔๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ โดยกำหนดเขต สุขาภิบาลไว้ประกอบด้วยหมู่บ้าน จำนวน ๓ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๑, ๒ และหมู่ที่ ๓ ตำบลบางบ่อ เพื่อจะได้ดูแล ความเป็นอยู่ของประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งการจัดเก็บภาษีต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้ท้องถิ่นมีความเจริญมาก ยิ่งขึ้น  

ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ .ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติ ให้เปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทุกแห่งซึ่งเป็นเทศบาล ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒  (ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ฉบับ ๑๐ เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๙ ก ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒) สุขาภิบาลบางบ่อ จึง เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบางบ่อ จัดอยู่ในเทศบาลชั้น ๖ ต่อมา ได้มีประกาศสำนักงาน ก.ท. ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เลื่อนระดับเทศบาลตำบลบางบ่อให้อยู่ในเทศบาลชั้น ๕  เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓