.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค การสุขาภิบาลอื่น ๆ ตามแผนการสาธารณสุขและข้อบังคับ ตำบล การวางแผนการสาธารณสุข การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข งานเฝ้าระวังโรค การเผยแพร่ฝึกอบรม การให้สุขศึกษา การจัดทำงบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริการสาธารณสุข การควบคุมการฆ่าสัตว์ จำหน่ายเนื้อสัตว์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 6 ด้าน คือ 
  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
          - งานสุขาภิบาลทั่วไป
          - งานสุขาภิบาลโรงงาน
          - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
          - งานอาชีวอนามัย
  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
          - งานอนามัยชุมชน
          - งานสาธารณสุขมูลฐาน
          - งานสุขศึกษา
          - งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ
          - งานป้องกันยาเสพติด
  งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
          - งานควบคุมสิ่งปฏิกูล
          - งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
          - งานกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย
  งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
          - งานส่งเสริมและเผยแพร่
          - งานควบคุมมลพิษ
          - งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
          - งานติดตามตรวจสอบ
  งานควบคุมโรค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
          - งานการเฝ้าระวัง
          - งานระบาดวิทยา
          - งานโรคติดต่อและสัตว์นำโรค
          - งานโรคเอดส์
  งานบริการสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
          - งานรักษาและพยาบาล
          - งานชันสูตรสาธารณสุข
          - งานเภสัชกรรม
          - งานทันตกรรม
          - งานสัตว์แพทย์และกิจการโรงฆ่าสัตว์

          สุขภาพที่ดี และไม่เป็นพิษภัยและกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดให้ผู้ที่ประกอบกิจการในลักษณะที่ เป็น “การค้า” จะต้องมาขออนุญาต หรือต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ที่องค์การบริหารส่วนตำบล แยกเป็น 5 ประเภท ได้แก่
          1. กิจการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่ทำเป็นธุรกิจ หรือได้รับประโยชน์ตอบแทน เช่น รถดูดส้วม รถรับจ้าง เก็บขน
มูลฝอย
          2. กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น การเลี้ยงสัตว์ การผลิตอาหารหรือเครื่องดี่ม อู่ซ่อมรถ ปั้มน้ำมันร้านเสริมสวย-แต่งผม ร้านคาราโอเกะ ร้านรับซื้อของเก่า ร้านถ่ายเอกสาร หอพัก บ้านเช่า ห้องเช่า กิจการซัก อบ รีด การผลิต-การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า โกดังเก็บ
สินค้า เป็นต้น
          3. การจัดตั้งตลาด เปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดขนาดตลาด
          4. สถานที่จำหน่ายอาหาร เช่น ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านขายข้าวแกง ภัตตาคาร สวนอาหาร ร้านอาหารตามสั่งสถานที่สะสมอาหาร เช่น ร้านขายของชำที่จำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม มินิมาร์ท ซุปเปอร์มาเก็ต เป็นต้น
          5. การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ เช่น หาบเร่ แผงลอย
          เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้ที่ประกอบกิจการดังกล่าวจึงต้องขออนุญาตหรือแจ้งการประกอบกิจการต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและและป้องกันปัญหาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อันอาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ ดังกล่าว

  ขั้นตอนการขออนุญาตหรือแจ้ง

          1. ให้ผู้ประกอบการนำหลักฐานการขอใบอนุญาต หรือการแจ้ง เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และ หลักฐานการขออนุญาตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปยังองค์การบริหารส่วนตำบล
          2. ยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพร้อมหลักฐานการขออนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด
          3. ตรวจสอบสถานประกอบการ โดยเจ้าหน้าที่
          4. เจ้าพนักงานท้องถิ่น อนุญาต / ไม่อนุญาต, รับแจ้ง / ไม่รับแจ้งการประกอบกิจการ
  บทกำหนดโทษ
          ผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการโดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือไม่แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีบทกำหนดโทษ ดังนี้ 
          - กรณีกิจการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตลาด มีโทษปรับไม่
เกิน 10,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ
          - กรณีการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
          - กรณีประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารที่มีพื้นที่ไม่ เกิน 200 ตารางเมตร มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 3 เดือน
          - กรณีประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารที่มีพื้นที่ มากกว่า 200 ตารางเมตร มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน


  การปฎิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการ 
1. การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
          - ยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการฯ (แบบ ก.อ.1) 
          - บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
          - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
          - สำเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร 
          - เอกสารอื่นๆที่ประกอบการพิจารณา 
2. การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร) 
          - ยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร (แบบ ส.อ.1) 
          - บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
          - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
          - สำเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร 
          - เอกสารอื่นๆที่ประกอบการพิจารณา 
3. การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
          - ยื่นคำขออนุญาตการจำหน่ายสินค้า (แบบ ส.ณ.1) 
          - บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
          - รูปถ่ยายหน้าตรงขนาด 1" x 1.5" ของผู้รับใบอนุญาตและผู้ช่วยจำหน่าย 
          - แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งจำหน่ายสินค้า (กรณีเร่ขายไม่ต้องมีแผนที่)