.

กองการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ 
    ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และประเพณีอันดีงามของประชาชน  การสนับสนุนบุคลากร  วัสดุอุปกรณ์  และทรัพย์สินต่างๆ  เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา   จัดสถานที่เพื่อการศึกษา  ส่งเสริม ทำนุบำรุง  รักษาไว้ซึ่งศิลปะประเพณี   ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณีท้องถิ่น  วัฒนธรรมด้านภาษา  การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา  การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว


  ฝ่ายบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
    - งานบริหารงานบุคคล 
    - งานบริหารทั่วไป 
    - งานบริหารการศึกษา 
    - งานวางแผนและสถิติ 
    - งานการเงินและบัญชี 

  ฝ่ายระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
    - งานอาคารสถานที่ 
    - งานนิเทศน์ 
    - งานกิจรรมเด็กและเยาวชน 
    - งานบริการผลิตสื่อการสอน 

  ฝ่ายระดับมัธยมศึกษา 
    - งานอาคารสถานที่ 
    - งานนิเทศน์ 
    - งานกิจการนักเรียน 
    - งานบริการผลิตสื่อการสอน

  ฝ่ายการศึกษาไม่กำหนดระดับ
    - งานการศึกษานอกโรงเรียน 
    - งานกิจการนักเรียน
    - งานนิเทศน์
    - งานบริการสนับสนุนการศึกษา 
    - งานกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด 
    - งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร
    - งานศึกษาอื่นๆ