ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

ที่ ชุมชน เนื้อที่ (ไร่)  จำนวนครัวเรือน  จำนวนประชากร 
1 ชุมชนหน้าวัดบางบ่อ 63.0  61  225 
2 ชุมชนสายสัมพันธ์ 57.0  69  353 
3 ชุมชนรักบ้านเกิด 92.4  115  378 
4 ชุมชนบ้านทรงไทย 8.5  57  334 
5 ชุมชนร่มเย็น 220  220  623 
6 ชุมชนบางบ่อพัฒนา 280.0  365  1,080 
7 ชุมชนกิตตินคร 42.0  116  531 
8 ชุมชนตลาดบางบ่อร่วมใจ 191.0  331  853 
9 ชุมชนรักบางบ่อ 315.0  561  1,735 
10 ชุมชนร่วมใจพัฒนา  293.6  162  553