แสดงผลเป็นปฎิทิน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด \\\\
22/05/2560
กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางบ่อ
18/05/2560
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2560
13/04/2560
โครงการเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยฯ
25/03/2560
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
14/01/2560
แอโรบิก 60
01/12/2559
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2559
14/11/2559
การประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
19/10/2559
โครงการเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับเยาวชน ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป ปี 2559
05/05/2559
ประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2559
08/04/2559