งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางบ่อ